اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سمیه کشاورز

روانشناسی گروه روانشناسی/ دانشکده علوم اجتماعی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)/ قزوین/ ایران

www.ikiu.ac.ir/members/?lang=0&id=370
s.keshavarzsoc.ikiu.ac.ir
02833901648

سردبیر

علیرضا کاکاوند

روانشناسی گروه روانشناسی/ دانشکده علوم اجتماعی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)/ قزوین/ ایران

www.ikiu.ac.ir/members/?lang=0&id=154
ar.kakavandsoc.ikiu.ac.ir
02833901772

اعضای هیات تحریریه

سید موسی کافی

روان شناسی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/kafi/?lg=0
mosakafieyahoo.com
01333690274

ابوالقاسم یعقوبی

همدان / گروه روانشناسی / دانشکده علوم اقتصادی واجتماعی / دانشگاه بوعلی

profs.basu.ac.ir/yaghoobi/index.php?pc
yaghoobibasu.ac.ir
08138381264

عبدالجواد احمدی

روانشناسی گروه روانشناسی/ دانشکده علوم جتماعی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?lang=0&id=151
ab.ahmadisoc.ikiu.ac.ir
02833901647

حسن شمس اسفندآبادی

روانشناسی گروه روانشناسی/ دانشکده علوم اجتماعی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)/ قزوین/ ایران

www.ikiu.ac.ir/members/?id=117&lang=0
shamsikiu.ac.ir
02833901668

فریبرز درتاج رابری

روانشناسی گروه راونشناسی/ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی/ علامه طباطبایی/ تهران/ ایران

simap.atu.ac.ir/cv/966310/?lang=fa-ir
dortajatu.ac.ir
02144737561

نیلوفر میکائیلی بارزیلی

روانشناسی عمومی گروه روانشناسی / دانشگاه محقق اردبیلی / اردبیل / ایران

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=354
nmikaeiliuma.ac.ir
04531505657

علی زاده محمدی

روانشناسی بالینی گروه مطالعات بنیادین / دانشکاه شهید بهشتی/ تهران / ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375600
dr_zadehsbu.ac.ir
02129905430

مجید صفاری نیا

روانشناسی اجتماعی گروه راونشناسی / دانشگاه پیام نور /تهران / ایران

phd.pnu.ac.ir/Portal/home/?1439223/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7-97-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
msafariniaayahoo.com
02122454990

کارشناس نشریه

معصومه صالحی

روابط بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

m.salehiorg.ikiu.ac.ir
02833901635